Giới thiệu Quản lý Chuỗi cung ứng

Tin TứcĐịnh nghĩa và giới thiệu ngắn gọn của nó. Chuỗi cung ứng là một mạng lưới toàn cầu, được sử dụng để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ, từ nguyên liệu thô đến khách hàng cuối cùng thông qua một luồng thông tin, phân phối vật lý và tiền mặt.

#ChuỗiCungỨng #SupplyChain

Nguồn:https://nhaxehoanglong.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *