Những lưu ý về kiểm tra, giám s.át hải quan

Thủ TụcSửa đổi, bổ sung qu.y địn.h về kiểm tra, giám s.át hải quanTheo Thông tư số 13 . 2020 . TT BTC, Hàng gi.ả bao gồm các loại hàng hóa theo qu.y địn.h tại khoản 8 Điều 3 Nghị định số 185 . 2013 . NĐ CP ngày 15 . 11 . 2013 và khoản 3 Điều 1 Nghị định số 124 . 2015 . NĐ CP ngày 19 . 11 . 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 185 . 2013 . NĐ CP ngày 15 . 11 . 2013 của Chính phủ qu.y địn.h xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng gi.ả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.Kiểm soát hải quan đối với hàng gi.ả, hàng x.âm phạm quyền sở hữu trí tuệ là việc áp dụng các biện pháp ngh.iệp vụ kiểm soát hải quan hoặc . và các biện pháp ngh.iệp vụ khác do cơ quan hải quan thực hiện theo qu.y địn.h của pháp luật để phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa là hàng gi.ả, hàng x.âm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong địa bàn hoạt động hải quan.Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ thực hiện theo qu.y địn.h tại Thông tư số 38 . 2015 . TT BTC ngày 25 . 3 . 2015, Thông tư 39 . 2018 . TT BTC ngày 20 . 4 . 2015 sửa đổi, bổ sung một số điều lại Thông tư số 38 . 2015 . TT BTC ngày 25 . 3 . 2015 của Bộ Tài chính qu.y địn.h về thủ tục hải quan . kiểm tra, giám s.át hải quan . thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và qu.y địn.h tại Thông tư này.Theo đó, nội dung kiểm tra, giám s.át đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ thực hiện như sau Thứ nhất, về nội dung kiểm tra hồ sơ hải quan. Thông tư qu.y địn.h, kiểm tra thông tin khai về hàng hóa người khai hải quan phải khai đầy đủ, chính xá.c tên hàng, nhãn hiệu hàng hóa, quy cách phẩm chất, thông số kỹ thuật, thành phần cấu tạo, model, ký mã hiệu, đặc tín.h, công dụng của hàng hóa theo qu.y địn.h . Kiểm tra, đối chiếu các thông tin khai trên tờ khai hải quan với các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan về tên hàng, nhãn hiệu, xuất xứ, trị giá, quy cách phẩm chất hàng hóa, thông số kỹ thuật, thành phần cấu tạo, model, ký mã hiệu, đặc tín.h, công dụng, tuyến đường vận chuyển của hàng hóa để xá.c định sự phù hợp . Kiểm tra, đối chiếu thông tin về tên người xuất khẩu, tên người nhập khẩu, tên hàng, nhãn hiệu với các thông tin do Tổng cục Hải quan thông báo tại khoản 3 Điều 7 Thông tư này và các thông tin do cơ quan hải quan thu thập để xá.c định hàng hóa có dấu hiệu x.âm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng gi.ả nếu có .Trường hợp người xuất khẩu, người nhập khẩu thuộc Danh sách những người có khả năng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa x.âm phạm quyền sở hữu trí tuệ và hàng hóa có dấu hiệu x.âm phạm quyền sở hữu trí tuệ thì cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai thực hiện thông báo hàng hóa có dấu hiệu x.âm phạm quyền sở hữu trí tuệ cho chủ sở hữu quyền hoặc người được ủy quyền hợp pháp theo qu.y địn.h tại Điều 14 Thông tư này.Trường hợp người xuất khẩu, người nhập khẩu không thuộc Danh sách người xuất khẩu, nhập khẩu hợp pháp hàng hóa và Danh sách những người có khả nă

Nguồn: https://nhaxehoanglong.com

Xem thêm bài viết khác: https://nhaxehoanglong.com/thu-tuc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *