Tin mới | Thực hiện ngh.iêm việc nộp chứng từ qua hệ thống, vi phạm sẽ kiểm điểm

Thủ TụcTheo đó, khi kiểm tra hồ sơ hải quan, công chức hải quan căn cứ các thông tin trên tờ khai hải quan và các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan do người khai hải quan nộp thông qua Hệ thống để kiểm tra, đối chiếu.Trường hợp các chứng từ theo qu.y địn.h là bản chụp, được người khai hải quan chuyển đổi sang chứng từ tiện t.ử, đã được xá.c nhận bằng chữ ký số và gửi cho cơ quan Hải quan qua Hệ thống thì công chức hải quan không được yêu cầu phải có xá.c nhận, ký tên, đóng dấu của người khai hải quan trên các chứng từ này.Công chức hải quan chỉ được yêu cầu người khai hải quan nộp, xuất trình chứng từ bản chính dưới dạng giấy theo qu.y địn.h tại Điều 16 Thông tư 38 . 2015 . TT BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 5 Điều 1 Thông tư 39 . 2018 . TT BTC để cơ quan Hải quan kiểm tra.Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan cũng chỉ đạo các cục hải quan tỉnh, thành phố tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các chi cục hải quan trực thuộc và chỉ đạo theo dõi, rà soát việc thực hiện thủ tục hải quan trên Hệ thống, đảm bảo thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu đúng qu.y địn.h.Trường hợp phát hiện người khai hải quan không gửi chứng từ thuộc hồ sơ hải quan thông qua Hệ thống mà vẫn được công chức hải quan tiếp nhận, gi.ải quyết thủ tục hải quan hoặc công chức hải quan yêu cầu người khai hải quan nộp, xuất trình các chứng từ không đúng hướng dẫn trên thì thực hiện kiểm điểm trách nhiệm của lãnh đạo đơn vị, điều chuyển ngay CBCC có liên quan để tiến hành xử lý kiểm điểm.Đặc biệt, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị hải quan địa phương niêm yết công khai công văn này tại nơi làm thủ tục hải quan để các doanh ngh.iệp hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn biết và thực hiện.Trước đó, các nội dung hướng dẫn liên quan đến nộp chứng từ trong hồ sơ hải quan đã được Tổng cục Hải quan chỉ đạo tại một số văn bản trước đấy như Công văn 4334 . TCHQ GSQL ngày 1 . 7 . 2019 về việc yêu cầu nộp chứng từ giấy thuộc hồ sơ hải quan và điểm 5 mục II Bảng tổng hợp gi.ải quyết vướng mắc tại Nghị định 59 . 2018 . NĐ CP và Thông tư 39 . 2018 . TT BTC kèm theo công văn số 5391 . TCHQ GSQL ngày 14 . 9 . 2018.

Nguồn: https://nhaxehoanglong.com

Xem thêm bài viết khác: https://nhaxehoanglong.com/thu-tuc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *