Yusen Logistics

Tin Tứcพบกับบทสัมภาษณ์ของคุณชาตรี บริรักษ์พัฒนกุล ผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานขนส่งภายในประเทศ บริษัท ยูเซ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้มาเล่าถึงความสำเร็จในการใช้งาน solution AIS Mobile Pro Delivery ซึ่งช่วยวางแผนและตรวจสอบเส้นทางการจราจรแบบ real time และ ตรวจสอบการจัดส่งสินค้าจากลายเซ็นต์ หรือภาพถ่ายของลูกค้า

Nguồn:https://nhaxehoanglong.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *